ترویلیسم

ترویلیسم یا نفر سوم یک رابطه جنسی بودن

ترویلیسم و معنی آن ترویلیسم چیست ؟ به طور معمول، حتی تصور خیانت یا ارتباط جنسی با شخص دیگری، حسادت و خشم زوجین را بر انگیخته می کند این موضوع از لحاظ شرع مقدس و از لحاظ روانشناختی نیز مشکل محسوب می شود و نیاز به مشاوره و درمان دارد و هدف ما از انتشار …

ترویلیسم یا نفر سوم یک رابطه جنسی بودن ادامه »