تصور شما از بدنتان چیست؟

  تصور شما از بدنتان چیست؟   پیام های مراکز سلامت عمومی در باره ی چاقی و یا  رسانه های فرهنگی که به ترویج لاغری به عنوان یک ایده آل می پردازند هر دو بر تصویر بدنی کودک از خودش تأثیر می گذارد. اما نه به این معنی که راهی برای امیدواری وجود ندارد.امروزه بیشتر …

تصور شما از بدنتان چیست؟ ادامه »