7دلیلی که ، بسیاری از مردم از عاشق شدن می ترسند ….

1)عشق واقعی باعث می شود ما احساس آسیب پذیری کنیم. یک رابطه جدید قلمرو نا معلومی دارد و بسیاری از ما  یک ترس طبیعی ناشناخته ای داریم. عاشق به معنی گرفتن یک خطر واقعی است. اعتماد به شخص دیگری بر ما تاثیر می گذارد و باعث می شود  تا احساساتمان در معرض  آسیب قرار بگیرد. …

7دلیلی که ، بسیاری از مردم از عاشق شدن می ترسند …. ادامه »