داروی اسید سالیسیلیک و کاربرد آن

    نامهای تجاری این محصول در آمریکا Akurza Aliclen Avosil Betasal Dermarest پسوریازیس DHS Drytex Duofilm Duoplant Durasal CornCallus Gordofilm Hydrisalic Ionil Ionil Keralyt Keralyt Lupicare Mediplast Mosco Neutrogena اکلوزال-HP Salac Salactic Salex Salitop Salkera ژل سال گیاهی Salvax STRI-دگزامتازون Therasoft ضد جوش Tinamed Virasal Zapzyt