من خوبم، تو خوبی !

نیاز به نوازش کردن نیازی است که از بدو تولد همراه با ما وجود داشته است، شکل آن تغییر می کند اما نیاز همان نیاز است. این کلمه در ” تحلیل رفتار متقابل” یک مفهوم اساسی است و اریک برن تاکید زیادی روی آن داشته است. علت این تاکید زیاد برن نیز این است که …

من خوبم، تو خوبی ! ادامه »