کودک ام را در مدرسه مسخره می کنند، چه کار کنم؟

برای کودک حساس ، بسیار دشوار است که وقتی مسخره اش می کنند ، جواب بدهد . بعید نیست به […]

کودک ام را در مدرسه مسخره می کنند، چه کار کنم؟ بیشتر بخوانید »