تحریک مغز و حل مسائل سخت

سعی کنید تمام 9 نقطه ی زیر را تنها با 4 خط راست و بدون برداشتن دست خود از روی کاغذ به یکدیگر متصل کنید و از روی خطوط دو بار عبور نکنید: در انجام این کارمشکل دارید؟ تنها شما نیستید که دچار مشکل می شوید. یک قرن تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که تحت …

تحریک مغز و حل مسائل سخت ادامه »