نحوه ی پاداش دادن به کودک

پاداش تقویتی برای رفتار مطلوب محسوب می شود. یعنی آنزمان که کودک رفتار مطلوبی انجام می دهد  با پاداش دادن […]

نحوه ی پاداش دادن به کودک بیشتر بخوانید »