آموزش .ج.ن.س.ی به کودکان!

۱۳ ساله بودم، سوار تاکسی شدم . مردی بغل دستم سوار شد. دستانش روی پاهایم لغزید. از ترس خفه شدم. خجالت کشیدم چیزی بگویم. زبانم قفل شده بود. اولین کلمه ای که گفتم ” من پیاده میشم” بود و شاید ماجرا با سوار شدن دخترکی دیگر در ماشین ادامه پیدا کرد. برای من ترس ماند …

آموزش .ج.ن.س.ی به کودکان! ادامه »