9 رهنمود روانشناسانه برای یک زندگی زناشویی مناسب

1. سعی کنید در هنگام شروع زندگی مشترک از خانواده ای که در آن بزرگ شده اید از لحاظ احساسی جدا شوید و از لحاظ عاطفی به یک استقلال دست پیدا کنید. البته این بدین معنا نیست که با خانواده ی خود کلاً بیگانه شوید بلکه این جدایی باید در حدی باشد که شما از …

9 رهنمود روانشناسانه برای یک زندگی زناشویی مناسب ادامه »