اولین ارتباط مستقیم بین دو مغز انسانی!

برای اولین بار در تاریخ بشر محققان موفق شدند سیگنالی را از مغز یک دانشمند هندی مستقیما به مغز سه […]

اولین ارتباط مستقیم بین دو مغز انسانی! بیشتر بخوانید »