ایا اختلال اضطراب ارثی است ؟

ایا تا به حال با خود فکر کریده اید که ژن های شما میتوانند در ایجاد استرس درونی تان موثر باشند ؟البته نقش عوامل محیطی هم کم رنگ نیست ولی ژن های شما میتوانند حالتهای اضطرابی را برایتان بوجود بیاورند . شاید شما اختلالات ژنتیکی را از والدین ویا اشنایان نزدیک خود به ارث برده …

ایا اختلال اضطراب ارثی است ؟ ادامه »