آیا می دانید ورزش کردن بر روی روابط عاشقانه تاثیر مثبت می گذارد؟

آیا می دانسته اید که فعالیت های جسمی و ورزش نه تنها بر روی سلامت جسمی بلکه بر روی روابط عاشقانه شما نیز تاثیر دارد؟ بنابراین چرا دست همسر خود را نمی گیرید و همراه با هم به ورزش نمی پردازید؟ تحقیقات نشان داده اند که زوج هایی که با هم عرق می ریزند، به …

آیا می دانید ورزش کردن بر روی روابط عاشقانه تاثیر مثبت می گذارد؟ ادامه »