آیا نوروفیدبک در افسردگی جواب می دهد؟

این سوالی است که هر روز بارها و بارها از ما پرسیده می شود! جواب به این سوال بسیار دشوار است چرا که اصل سوال غلط است. علت این موضوع اینست که در علم پزشکی و روانپزشکی این مهم نیست که چه روشی جواب می دهد ! مهم اینست که بهترین درمان برای هر فرد …

آیا نوروفیدبک در افسردگی جواب می دهد؟ ادامه »