شواهدی حاکی بر تاثیر مثبت نوروفیدبک بر بیش فعالی

دراین مقاله شواهدی بیان می شوند که نشان می دهند نوروفیدبک برای درمان بیش فعالی (ADHD) موثر است. 2014: محققان اثرات تصادفی یک تحقیق چندگانه را بررسی کردند. این تحقیق به این شکل بود که یافته های یک گروه کنترل نیمه فعال و یک گروه نوروفیدبک با یکدیگر مقایسه می شدند تا تعیین شود که …

شواهدی حاکی بر تاثیر مثبت نوروفیدبک بر بیش فعالی ادامه »