آیا توصیه کردن در تغییر رفتار مردم موثر است؟

مردم عاشق این هستند که به شما بگویند چگونه زندگی کنید! خانواده، دوستان، همکاران، همسایه ها ، مجلات ، روزنامه […]

آیا توصیه کردن در تغییر رفتار مردم موثر است؟ بیشتر بخوانید »