در هنگام بیان خاطرات اشتباه، چه اتفاقی در مغز می افتد؟

اکثر افراد به حافظه خود برای ثبت وقایع گذشته اعتماد دارند، گرچه گاهی این بخش دارای نقص هایی می باشد […]

در هنگام بیان خاطرات اشتباه، چه اتفاقی در مغز می افتد؟ بیشتر بخوانید »