شخصیت چیست؟

چه چیزی شخصیت شما را می سازد؟ شما احتمالا نظراتی در مورد نوع شخصیت خود دارید – آیا احساساتی هستید یا بالعکس فرد محکمی هستید؟ روانشناسانی که سعی می کنند، دانش مربوط به شخصیت ما را بررسی کنند، شخصیت را به عنوان تفاوت های فردی در طرز فکر افراد، احساسات و رفتار آنها تعریف می …

شخصیت چیست؟ ادامه »