پرسش های متداول در مورد اختلال دوقطبی

پرسش های متداول در مورد اختلال دوقطبی آیا تستی وجود دارد که با انجام آن بتوان تشخیص داد که دچار اختلال دو قطبی هستیم و یا به ارث خواهیم برد؟  در حال حاضر، چنین تستی وجود ندارد. زیرا در نظر گرفتن “تنها” یک ژن واحد در به وجود آوردن این اختلال در تمامی افراد، امری …

پرسش های متداول در مورد اختلال دوقطبی ادامه »