روان درمانی: آیا به آن نیاز داریم؟

روان درمانی: آیا به آن نیاز داریم؟ چرا روان درمانی؟ با برخی مشکلات عاطفی و یا رفتاری، دائم در چالش، مبارزه، و یا نادیده گرفتن هستید و حال به نقطه ایی رسیده اید که “خسته شده اید” و می خواهید “تغییری” در این روند ایجاد کنید. این همان جایی است که افراد روان درمانی را …

روان درمانی: آیا به آن نیاز داریم؟ ادامه »