ارتباط بین خواب و دیابت

محققان در حال بررسی ارتباط بین خواب و دیابت هستند. آنچه دریافتند این است که خواب – خواب خوب، کم خوابی و مدت خواب – چگونه می تواند بر روی این بیماری تاثیر بگذارد و مشخص کند که شما به این بیماری مبتلا هستید یا خیر. بررسی های اخیر نشان داده اند که زیاد خوابیدن …

ارتباط بین خواب و دیابت ادامه »