آیا خرخر کردن زندگی زناشویی شما را تحت الشعاع قرار داده است؟

زوج هایی که یکی از آنها خرخر می کند، برای راحت خوابیدن در شب معمولا از یکدیگر جدا می خوابند، در نتیجه این مسئله می تواند روی زندگی زنانشویی و ازدواج آنها تاثیر بگذارد. خرخر کردن روی سلامت جسمی و روابط ما تاثیر می گذارد: شکایت های مربوط به خرخر کردن در بین زن و …

آیا خرخر کردن زندگی زناشویی شما را تحت الشعاع قرار داده است؟ ادامه »