علت فراموشی ناگهانی چیست؟

علت فراموشی ناگهانی چیست؟|فراموشی ناگهانی یا فراموشی لحظه ای چیست ؟|درمان فراموشی ناگهانی