آیا توصیه کردن در تغییر رفتار مردم موثر است؟

مردم عاشق این هستند که به شما بگویند چگونه زندگی کنید! خانواده، دوستان، همکاران، همسایه ها ، مجلات ، روزنامه ها و سایت های اینترنتی همگی در حال راهنمایی کردن ما هستند! مردم دوست دارند به شما یاد بدهند چه بخورید،چه نخورید،چه لباسی را بپوشید،به چه کسی رای بدهید،چه کاری را انجام دهید و چه …

آیا توصیه کردن در تغییر رفتار مردم موثر است؟ ادامه »