تاثیر تصاویر پورن اینترنت بر دختران و پسران نوجوان

یک مدرسه تحقیقی را در زمینه آنچه نوجوانان در کامپیوتر خود می بینند، شروع کرد. یکی از محققان نیویورک تایمز نیز اخیرا مساله ای مشابه را در یکی از ستون های خود مطرح کرده است. وی این سوال را برای والدین مطرح کرده که: ” چگونه می توانید نوجوان خود را از تصاویر و فیلم …

تاثیر تصاویر پورن اینترنت بر دختران و پسران نوجوان ادامه »