بدترین بیش فعالی و اضطراب

آیا بیش فعالی باعث افزایش اضطراب می شود؟

اختلال بیش فعالی و نقص توجه یا ADHD و اضطراب دو شریط مجزا هستند، اما در اکثر موارد با هم […]

آیا بیش فعالی باعث افزایش اضطراب می شود؟ بیشتر بخوانید »