الکترومایوگرام (EMG) و مطالعات انتقال عصبی

الکترومایوگرام (EMG) فعالیت الکتریکی عضلات را در حالت استراحت و انقباض اندازه می گیرد. مطالعات مربوط به انتقال عصبی، چگونگی و سرعت ارسال سیگنال های الکتریکی توسط اعصاب اندازه گیری می شوند. اعصاب به وسیله ی سیگنال های الکتریکی که محرک نامیده می شوند، عضلات را کنترل می کنند. این محرک ها به عضلات کمک …

الکترومایوگرام (EMG) و مطالعات انتقال عصبی ادامه »