اکسی توسین هورمون عشق

اکسی توسین مهمترین هورمون عشق و عاشقی   وقتی محققان دریافتند که اکسی توسین روی روابط والدین و فرزند – به ویژه ارتباط بین مادر و فرزند- تاثیر میگذارد، عنوان هورمون عشق را به آن دادند. اما اکنون محققان کشف کرده اند که این هورمون بر روی ارتباطات اجتماعی، پویایی روابط درونی و برونی و …

اکسی توسین هورمون عشق ادامه »