اضطراب امتحان در کودکان

اضطراب امتحان یکی از عوامل رایج اضطراب مدرسه است. هر دانش اموز درک می کند که امتحان گرفتن به معنی این است که او نمره می گیرد، مورد داوری قرار می گیرد، و با همکلاسی هایش مقایسه می شود، عملکرد منفی احتمالا پیامدهای منفی برای خود و معلمش و والدینش دارد. کودکانی که تا حدی …

اضطراب امتحان در کودکان ادامه »