چرا دارویی مانند آدرال در امریکا زیاد مصرف می شود؟

در طول 15 سال گذشته تحول بزرگی در تجارت دارو اتفاق افتاده است. این تجارت تحت تاثیر کارتل های غیر قانونی دارو نیز بوده است. در حال حاضر این تجارت توسط شرکت های دارویی قانونی کنترل می شود. خطرناک ترین داروهای قانونی، داروهای مخدر یا اپیوئیدها هستند که امروزه مسئول دوبرابر مرگ های خیابانی هستند …

چرا دارویی مانند آدرال در امریکا زیاد مصرف می شود؟ ادامه »