بی نظمی در خانه، یکی از عوامل مخرب در روابط زن و شوهر

بدون تردید بی نظمی ممکن است شکلی از پرخاشگری انفعالی باشد. زمانی که یک شخص در بیان مستقیم عصبانیت و خشم خود دچار مشکل می شود، به این ترتیب خشم خود را در بی نظمی اطراف خود نشان می دهد. با این حال گاهی این بی نظمی ناشی از فشارها و مشغله های زندگیست و …

بی نظمی در خانه، یکی از عوامل مخرب در روابط زن و شوهر ادامه »