صدمه فیزیکی و روانی به کودک

هر گونه رفتار و یا کوتاهی در انجام عملی توسط بزرگسال و مراقب کودک که رشد و سلامت جسمی و روانی کودک را به مخاطره بیاندازد، و آثار ماندگاری در کودک داشته باشد، کودک آزاری نامیده می شود. سوءرفتار با کودک را به طور کل می توان به4 دسته تقسیم کرد: ♦ کودک آزاری جسمی …

صدمه فیزیکی و روانی به کودک ادامه »