واقعیت هایی در مورد چربی:دانش خود را بیازمائید

1)     چربی در بدن چه نقشی ایفا می کند؟ الف) ذخیره انرژی ب) کنترل جریان خون ج) هیچ نقشی ایفا نمی کند 2)     شما می توانید چربی بدن را دلیلی برای نازایی بدانید؟ الف) صحیح ب) غلط 3)     شاخص توده بدنی  BMI  نشان دهنده ی چیست؟ الف) راهی برای اینکه بفهمید بی اشتها هستید ب) …

واقعیت هایی در مورد چربی:دانش خود را بیازمائید ادامه »