تاثیر داروهای ضدافسردگی بر روی احساسات چگونه است؟

داروهای ضدافسردگی برای کم کردن میزان ناراحتی و افسردگی تولید شده اند – اما مصرف این داروها به معنای بی تفاوتی نسبت به شادی، عشق و رضایت نیست. در اینجا راه کارهایی را مشاهده می کنید که به شما می گوید در صورتیکه دارو بر روی احساسات شما تاثیر گذاشت، چه باید بکنید. اگر شما …

تاثیر داروهای ضدافسردگی بر روی احساسات چگونه است؟ ادامه »