درمان شناختی رفتاری چیست؟

رفتار درمانی شناختی (CBT)، با هدف اصلاح الگوهای فکری اشتباه در درمان اضطراب استفاده می شود. درمان شناختی کمک می کند تا مردم الگوهای فکری غلطی که در رابطه با ترس هایشان دارند را شناسایی و آن ها را تغییر دهند. برای مثال فردی که از بودن در اجتماع هراس دارد به خاطر اینکه می …

درمان شناختی رفتاری چیست؟ ادامه »