آموزش بیوفیدبک EEG برای افسردگی دوقطبی

بهبود مدیریت چندین مورد از افسردگی دو قطبی از طریق آموزش بیوفیدبک EEG به دست آمده است، که این آموزش براساس پروتکل با بتای پایین و محدوده فرکانس آن 12 تا 18 هرتز می باشد. یک نمونه خاص که به تمام روش های درمانی پاسخ خوبی نداد، با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. …

آموزش بیوفیدبک EEG برای افسردگی دوقطبی ادامه »