تاثیربیوفیدبک با روش مقاومت گالوانیکی پوست (GRS) در درمان سردرد تنشی

مطالعه تاثیربیوفیدبک در درمان سردرد تنشی در یک کارآزمایی تصادفی شده شاهد دار اثر بیوفیدبک GSR با استفاده از شنوایی، […]

تاثیربیوفیدبک با روش مقاومت گالوانیکی پوست (GRS) در درمان سردرد تنشی بیشتر بخوانید »