چرا افراد غش (سنکوپ) میکنند؟

علت کاهش ناگهانی هوشیاری و غش کردن برای بسیاری از اطرافیان ما پیش آمده که غش کنند این حمله‌ها را مهم تلقی کنید. غش کردن را بیهوش شدن و فقدان موقت هوشیاری بطور خیلی ناگهانی و برای زمانی کوتاه نتیجتا نرسیدن خون لازم به مغز تعریف میکنند عضو کانون آرترواسکلروز ایران با بیان این که …

چرا افراد غش (سنکوپ) میکنند؟ ادامه »