بیماری و جادو : چهار عارضه پزشکی که با جادوگری اشتباه گرفته می شد

بیماری و جادو : مسئله این است؟ بیماری و جادو : این دو چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟ هنگامی که در قرون وسطا کشیشان و مردم،جادوگران را در آتش می سوزاندند،تصور بر این بود که خود رادر مقابل نیروهای پلید تاریکی مقاوم میکنند . بدون وجود  دانش پزشکی پیشرفته که امروزه داریم،برخی افراد هنگامی که …

بیماری و جادو : چهار عارضه پزشکی که با جادوگری اشتباه گرفته می شد ادامه »