چگونگی تشخیص بیماری آپنه خواب (وقفه تنفسی انسدادی) پس از سکته مغزی

به کارگیری ابزار  چهار متغیره ممکن است شیوه نوین و مفیدی برای تشخیص  بیماری آپنه خواب  (وقفه تنفسی انسدادی) در ظرف مدت 90 روز پس از سکته مغزی باشد. متغیرهایی  چون سن، جنسیت، فشار خون، خروپف و  BMIکه از طریق آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند، ممکن است علائم خوبی برای تشخیص وقفه تنفسی انسدادی …

چگونگی تشخیص بیماری آپنه خواب (وقفه تنفسی انسدادی) پس از سکته مغزی ادامه »