درمان جدید دیستروفی عضلانی دوشن و بکر!

درمان  جدید دیستروفی های عضلانی  دوشن و بکر ! دیستروفی عضلانی  جزء اختلالات عضلانی ارثی دژنراتیو است وتاثیر آن بر عضلات اسکلتی و اغلب می تواند سیستم ارگان های دیگر نیزتاثیر گذارد. DMD رایج ترین شکل این اختلال است که  به طور عمده این اختلال در پسران بیش از دختران بوده و شروع این اختلال …

درمان جدید دیستروفی عضلانی دوشن و بکر! ادامه »