دلیل بیماری های اتومبیل در کودکان چیست و چگونه می توان از بروز آن جلوگیری کرد

بیماریهای اتومبیل در کودکان نوعی از بیماریهای حرکتی می باشد. بیماریهای حرکتی زمانی رخ می دهد که مغز اطلاعات متناقضی از حواس حرکتی – گوش، چشم، و اعصاب دریافت می کند. تصور کنید که کودک در صندلی عقب بدون اینکه قادر باشد از پنجره بیرون را نگاه کند نشسته است، یا کودک بزرگتری در ماشین …

دلیل بیماری های اتومبیل در کودکان چیست و چگونه می توان از بروز آن جلوگیری کرد ادامه »