پریدن از خواب با صدای ناگهانی انفجار در سر

این حالت یکی از اختلالات نادر مغز و اعصاب است که در دنیا موارد خیلی کمی از آن به صورت ثبت شده گزارش شده است. این وضعیت توسط یک حس وحشتناک از صدای انفجار در سر مشخص می شود ، و به طور معمول یک یا دو ساعت پس از به خواب رفتن رخ می …

پریدن از خواب با صدای ناگهانی انفجار در سر ادامه »