بی خوابی رفتاری در کودکان

این نوع بیخوابی با موارد زیر مشخص میشود: 1- کودک در زمان مناسب به رختخواب نمی رود و اگر برود نیز نیاز دارد که پدر و مادر  تا زمان خواب در کنارش باشند و با تکان دادن تختخواب یا خواندن داستان و غیره به خوابیدن کودک کمک کنند. 2-کودک در زمان هایی در طول شب …

بی خوابی رفتاری در کودکان ادامه »