بی خوابی روحی جسمی

بی خوابی سایکوفیزیولوژیک یا روحی جسمی یک نوع نسبتا شایع بیخوابی است.این اختلال خواب با شاخصه های زیر شناخته میشود: […]

بی خوابی روحی جسمی بیشتر بخوانید »