آنچه در مورد در باکلوفن نیاز است بدانیم؟

باکلوفن چیست؟ باکلوفن دارویی است که در شل کردن عضلات در موارد اسپاسم˓کرامپ و فاسیکولاسیون در بیماران ام اس ˓فلج مغزی و ضایعه نخاعی و … بکار می رود. این داروی در تسهیل حرکات و کمک به فیزیوتراپی در این بیماران بکار می رود ولی تاثیری در کنترل سیر بیماری ندارد. در صورت داشتن مشکلات …

آنچه در مورد در باکلوفن نیاز است بدانیم؟ ادامه »