بچه در دوماهگی چه کارهایی را باید انجام دهد؟

کودک دوماهه قادر است: در پاسخ به لبخند شما لبخند بزند ( به این نوع لبخند “خنده اجتماعی” می گویند) […]

بچه در دوماهگی چه کارهایی را باید انجام دهد؟ بیشتر بخوانید »