با “دمانس عروقي” آشنا شويد!

“دمانس عروقي” دومين علت شايع “اختلال فراموشي” در سالمندان محسوب ميگردد. بسياري از افراد هنگاميكه دچار فراموشي ميشوند، آنرا دمانس عروقي تلقي نميكنند، زيرا اين اختلال مشخصه كمتري نسبت به بيماري آلزايمر دارد. تشخيص اين اختلال نيز بسيار دشوار است، بنابراين بطور قطع نميتوان گفت چه تعداد افراد از دمانس عروقي رنج ميبرند. درحال حاضر …

با “دمانس عروقي” آشنا شويد! ادامه »