مواظب بوسیدن افراد باشید!

  بوسیدن یک بیماری است ؟ یا می تواند تولید بیماری کند؟ از طریق بوسیدن بیماریهایی ممکن است از انسان منتقل شود که به عنوان بیماری بوسه شناخته شده اند با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها نشان داده شده است که خیلی از ویروس ها از طریق بزاق دهان و بوسیدن ممکن …

مواظب بوسیدن افراد باشید! ادامه »