رفتار درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

  یکی از مشکلات اصلی بسیاری از افراد این است که نمی دانند چگونه به تمرکز و آرامش درونی رسیده و بتوانند بر احساسات خود فائق آیند. ما واکنش های مختلفی از جمله: اجتناب، تسلیم و مقاومت در برابر موضع نشان می دهیم، برای این منظور نیز دائما خود را سرگرم فعالیت های مختلف می …

رفتار درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ادامه »